image banner
 

CÔNG VĂN 5015/CV-TCT NGÀY 22/07/2022 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VỀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT, THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ THÚC ĐẨY THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ BAN HÀNH